จัดหาน้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วม กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและเครือข่าย อป.มช.จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมจำนวนมาก

โดยนายณรงค์ กล่าวว่า พร้อมทำงานเพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยสิ่งสำคัญที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ได้แก่ แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและแผนการดำเนินโครงการจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยปี 2562 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมด 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยอยู่ในเขตการให้บริการของประปาส่วนภูมิภาคและในเขตของการประปาเทศบาลนครภูเก็ตจำนวนประมาณ 48 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของการใช้น้ำ

ซึ่งจะเป็นน้ำที่ได้จาก อ่างเก็บน้ำของชลประทาน จำนวน 3 แห่ง 21.72 ล้านลูกบาศก์เมตร ขุมเหมืองสาธารณะ/เอกชน จำนวน 6.37 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนเติมอ่าง จำนวน 11.95 ล้านลูกบาศก์เมตร สูบผันน้ำเติมอ่าง 8 ล้านลูกบาศก์เมตร และอยู่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตและการประปาเทศบาลนครภูเก็ตประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 40

สำหรับปัญหาและอุปสรรคของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกิดจากปัญหาภัยแล้ง และ ฝนทิ้งช่วง ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และการขยายตัวของชุมชนเมือง ทำให้ความต้องการใช้น้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มผู้ใช้น้ำสูงขึ้นจากอัตราเพิ่มขึ้นของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 12 ต่อปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2575 ปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจะสูงขึ้นเป็น 112 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงวางเป้าหมายจะต้องหาจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อวางแผนหาน้ำต้นทุนหรือน้ำดิบให้ได้ 64 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2575 อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งขยายเขตให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทั้งเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย

แผนระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 8.70 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการระบบสูบผันบ้านโคกโตนด–อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นน้ำประปา ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ปริมาณน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพิ่มขึ้นวันละ 1,600 ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.584 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนแผนงานระยะกลาง มีจำนวน 2 โครงการคือ 1. โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เป็นโครงการศึกษาหากมีความเหมาะสมและหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 6.57 ล้านลูกบาศก์เมตร 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้มีปริมาณน้ำใช้ผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น 49 ล้านลูกบาศก์เมตร

Updated: July 22, 2020 — 5:03 am

Leave a Reply