ยืนยันไม่ล็อกดาวน์พื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้มีการสอบถามเรื่องของการปิดจังหวัด หรือล็อกดาวน์เข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ แต่จะล็อกดาวน์บุคคลเพื่อกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศจะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ในส่วนของภูเก็ตยังมีผู้ป่วยแค่ 3 คน และยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ไปต่อพาสปอร์ตที่ จ.สมุทรสาคร ทั้งผลตรวจเป็นลบ ส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของกลุ่มแรงงานนั้นทางจังหวัดได้ออกประกาศห้ามไมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ได้มีการหารือร่วมกันในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในส่วนของสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดนัด บ่อนการพนันที่อนุญาตได้และไม่สามารถอนุญาตได้ โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่อยากให้มีการปิดสถานประกอบการ ห้างร้าน ตลาดสด แต่เสนอให้มีการใช้มาตรการการควบคุมการควบคุมโรคตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T-Thaichana การลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการควบคุมโรคหากปฏิบัติให้ต่อเนื่องจะช่วยป้องกันโรคได้

สำหรับผลการประชุมเบื้องต้นมีมติเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงห้างร้าน ตลาดสดห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษา ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7406/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องไปอีก 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการรวมทั้งสถานการณ์ทางจังหวัดก็จะประชุมเพื่อกำหนดมาตรการใหม่อีกครั้ง แต่มาตรการในขณะนี้ให้ยังคงมาตรการเดิมที่มีผลไปจนถึงวันที่ 6 ม.ค.64 ประกอบด้วย สถานบันเทิง สถานประกอบการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสถานบันเทิงสถานบริการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ส่วนเรื่องของบ่อนพนัน สั่งการให้อำเภอห้ามออกใบอนุญาตการเล่นพนันในพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมทั้งจะต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่

ส่วนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ยังคงเปิดให้บริการได้ แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมโรคขอให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการที่ระบุในคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7406/2563

ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดเปิดท้าย อนุญาตให้เปิดเช่นเดิม แต่จะต้องเพิ่มจุดล้างมือที่จะต้องใช้เท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัสด้วยมือ และแจกถุงมือให้ประชาชนเพื่อใช้ในการเลือกซื้อสินค้า และห้ามผู้ซื้อหยิบจับสินค้าด้วยตนเอง รวมถึงกำหนดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือภายในตลาดด้วย

ส่วนตลาดถนนคนเดิน ยังคงมีคำสั่งให้ปิดต่อเนื่องอีก 14 วันขณะที่สถานศึกษาให้อำนาจผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ออกคำสั่งเปิดปิดสถานศึกษา และแจ้งให้จังหวัดทราบ

Updated: January 9, 2021 — 6:58 am

Leave a Reply